Program školky

Motto školy: "Vyprávěj mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si vzpomenu. Nech mě to udělat a já pochopím.“ (Konfucius - čínský filozof, 552 / 551 př. n. l.)  Program školy, Školní vzdělávací program pod názvem "Šťastné místo pod sluníčkem aneb ve Sluníčku se učíme, zkoumáme a dovádíme III." vychází z proměn v přírodě v průběhu celého roku. V každém tématickém celku jsou rozpracovány vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka a očekávané výstupy podle vzdělávacích oblastí. Silnou stránkou školy, je zahrada v přírodním stylu. Vzdělávací program školy dále vychází ze svátků, lidových tradic, podporuje u dětí povědomí o zdravém životním stylu a prevenci k sociálně patologickým jevům. Jedenkrát za dva měsíce zařazujeme do vzdělávacího programu školy projektové týdny zaměřené k přírodovědné nebo předčtenářské gramotnosti dětí.

 

Zaměření Mateřské školy

výchova a vzdělávání dětí zdravých,veselých, všestranně vzdělaných a spokojených;

účinná podpora přírodovědné gramotnosti a enviromentálního vzdělávání - vytváření elementárních základů pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, zařazování  přírodovědných experimentů, podpora objevování a problémového myšlení, badatelský přístup;

• školní zralost dětí jejíž nedílnou součástí je rozvoj řečových schopností, předčtenářských a matematických dovedností;

• aktivní zapojení dětí a rodičů do péče o místní životní prostředí;

• podpora zdravého tělesného a duševního rozvoje dítěte a vedení dětí k dodržování zásad zdravého životního stylu, správného stravování, k úctě vlastnímu životu a zdraví;

• připravené vzdělávací prostředí, ve kterém dítě najde materiál, prostor a klid tak, aby se mohlo rozvíjet tempem jemu odpovídajícím;

• účinná podpora nových metod a forem práce s dětmi předškolního věku;

• dítě má právo na bezprostřednost a svobodný rozvoj, v této svobodě se učí, je maximálně motivované a koncentrované;

• v částečně věkově smíšených třídách podporovat u dětí, aby braly vážně potřeby a znalosti starších a mladších kamarádů, vzájemě se respektovaly a pomáhaly si. Mladší děti se rády učí od starších starší zase s oblibou vystupují jako pomocníci a ochránci.

• vytvoření ovzduší laskavé a důvěrné komunikace, která vytváří pocit bezpečí a pohody;

• podpora sociální gramotnosti - poznávání své osobnosti,poznávání druhých (učit se žít s druhými, komunikovat s nimi, tolerovat je, pomáhat);

• podporu rozvoje poznání dětí, že mohou jednat svobodně, ale za své jednání a rozhodnutí zodpovídat, a že mohou svou životní situaci jednáním ovlivnit;

• poskytování příležitostí k aktivnímu pohybu na školní zahradě a v přírodě se zřetelem na vlastní prožitky, tvořivost a hry v přírodě;

• individuální přístup s respektováním vzdělávacích a vývojových potřeb dětí, vytvoření maximálních podmínek pro rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.